governor-with-farmers-bardhaman1

sanat-jaysurya-durgapur1
madhyamik-examinee-jagannath-memari2